Emil_Szostak

20 tekstów – auto­rem jest Emil_Szos­tak.

... urodzić się w XX wieku, przeżyć XXI, um­rzeć w XXII... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 maja 2014, 20:05

(...) wtu­lasz się, i cały mój świat na­biera barw. Ko­lory stają się in­tensyw­niej­sze, uczu­cia moc­niej­sze. Chwi­la ta sta­bili­zuje się, czas zwal­nia, ser­ce zaczy­na bić moc­niej. To jest miłość- uczu­cie, które­go uczysz mnie każde­go dnia... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 kwietnia 2014, 12:14

Żyć tak, by każde­go dnia roz­kochi­wać Cię w so­bie na nowo. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 marca 2014, 23:05

Zat­rzy­mać czas w mo­men­cie Two­jego uśmiechu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 marca 2014, 23:53

... i jed­nym spoj­rze­niem, jed­nym ruchem i ges­tem zmieniasz mo­je życie. Na­dajesz mu sens, wpro­wadzasz ra­dość i miłość. Przy­tulasz się... a wte­dy wszys­tko na­zywam Twoim imieniem. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 15 marca 2014, 13:39

Działam bez pos­pie­chu, ale żyć lu­bię szyb­ko :) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 grudnia 2013, 21:43

Światła mnie fas­cy­nują- ale za­bawa zaczy­na się w ciemności. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 grudnia 2013, 18:13

... i żyli długo i szczęśli­wie - a każde z nich we włas­nym, wyima­gino­wanym świecie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 października 2013, 22:23

W ob­cej ko­biecie piękno trze­ba zauważyć - we włas­nej ko­biecie zaś - do­ceniać :) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 kwietnia 2013, 17:08

I ta og­romna chęć, wyk­rzycze­nia całemu światu, jak bar­dzo jes­tem w To­bie za­kocha­ny - jest bez­cenna... :) 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 lutego 2013, 19:05

Emil_Szostak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Emil_Szostak

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Aktywność